آمارهای جالب از وضعیت پاسخگویی 1000 نفر اول کنکورهای 92 و 93

  • تعداد بازدید 2262 نفر

آمارهای جالب از وضعیت پاسخگویی 1000 نفر اول کنکورهای 92 و 93این گزارش به صورت درس محور است و در جداول نشان داده شده كه در هر درس، بيش‌ترين درصد و ميانگين درصد بين 1000 نفر اول هر رشته در كنكور 92 و 93 به چه ترتيب بوده است.