لیست دوره های 1400-1401

ردیف کد دوره نام درس نام گروه مدرس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت و روز تشکیل ظرفیت هزینه